FORGOT YOUR DETAILS?

Všeobecné Zmluvné Podmienky

Miraj Resort, Opatová III/640, 984 01 Lučenec
Platné od 31.01.2020
Obchodné meno: Agro Rátka - S, s.r.o., Masarykova 30, 984 01 Lučenec
IČO: 36 670 014
IČ DPH: SK2022246149
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 12025/S

1. Zmluvné strany
Dodávateľ: Miraj Resort, prevádzka spoločnosti Agro Rátka - S s.r.o. - poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej aj len „hotel“). Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s hotelom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích, stravovacích, wellness, ako aj iných služieb zo strany hotela na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len „odberateľ“ alebo „objednávateľ“ alebo „hosť“). Uzavretím zmluvy s hotelom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre hotel aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

2. Rezervácia služieb

2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou:
▪ telefonickou
▪ písomnou
▪ elektronickou

2.3. Objednávka musí obsahovať:
▪ meno a priezvisko hosťa, v prípade právnickej osoby jej názov a IČO
▪ termín čerpania hotelových služieb
▪ kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, emailový kontakt
▪ spôsob úhrady za služby, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa fakturačné údaje
▪ rozsah a druh objednaných služieb

2.4. Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách, a to potvrdením objednávky, resp. rezervácie, alebo jej zamietnutím.

2.5. Na základe potvrdenia objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. Potvrdením objednávky zo strany hotela je zmluva týkajúca sa potvrdených služieb medzi hotelom a odberateľom (hosťom) uzatvorená, avšak ustanovenie bodu 3.9. týchto
Všeobecných zmluvných podmienok tým nie je dotknuté (povinnosť hotela poskytnúť služby nastane až zaplatením zálohy).

3. Ceny a platobné podmienky

3.1. Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov ku dňu potvrdenia. objednávky, resp. rezervácie.

3.2. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu ceny poskytovaných služieb počas kalendárneho roka.

3.3. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

3.4. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola prípadne akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.5. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.

3.6. V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie, a to v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

3.7. Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

3.8. Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu alebo obsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, musia byť vopred odsúhlasené generálnym riaditeľom hotela a obidvomi zmluvnými stranami a potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve alebo v inej písomnej zmluve.

3.9. Zálohová platba: Hotel má právo žiadať od odberateľa (hosťa) zálohovú platbu do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou najneskôr 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou až v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.

3.10. Zálohová platba pre skupiny a akcie

3.10.1. Hotel vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, a to nasledovne:
• 50% z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie, pričom
• najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musí byť na účet hotela uhradená záloha vo výške 50 % z celkových objednaných služieb.

3.10.2. Najneskôr v deň nástupu do hotela musia byť všetky objednané služby uhradené; ak nie sú všetky objednané služby uhradené, hotel nie je povinný poskytnúť akékoľvek služby.

3.10.3. Dňom pripísania zálohy na účet hotela vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK81 1100 0000 0026 2203 6795, SWIFT: TATRSKBX je objednávka zo strany hotela potvrdená a pre hotel záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľa až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, hotel je oprávnený rezerváciu zrušiť a objednané služby neposkytnúť.

3.11. Zálohovú platbu možno zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov:
▪ v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela
▪ prevodom na účet: Tatra banka, a.s. IBAN: SK81 1100 0000 0026 2203 6795, SWIFT: TATRSKBX, pričom ako variabilný symbol objednávateľ použije číslo rezervácie alebo číslo faktúry
▪ platobnou kartou formou on-linerezervácie

3.12. Storno podmienky

3.12.1. Hotel je oprávnený požadovať od objednávateľa nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:
▪ od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom: 50% z celkovej sumy stornovanýchslužieb,
▪ od 7 do14dní pred dohodnutým termínom: 70% z celkovej sumy stornovaných služieb,
▪ od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom: 90% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
▪ v deň nástupu na pobyt: 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
▪ pri predčasnom odchode hosťa z pobytu si hotel účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy potvrdeného zostávajúceho pobytu,
▪ na vianočné, silvestrovské, veľkonočné, letné pobyty (1. júna - 31. augusta) sa pri rezerváciách zrušených 30 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt vzťahu je storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela.

3.13. V prípade, že odberateľ/hosť objedná a zálohovou platbou záväzne potvrdí rezervovanie 50% a viac ubytovacej kapacity hotela, v prípade zrušenia takejto rezervácie sa odberateľovi/hosťovi účtuje storno poplatok vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do doby 30 dní pred začiatkom čerpania objednaných služieb. Storno služieb 30 dní a menej pred začiatkom čerpania služieb sa riadi bodom 3.12.1.

3.14. Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je odberateľ povinný objednať, resp. spresniť počet jedál minimálne tri dni vopred. V prípade, že bude skutočný počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených odberateľom väčší, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že celkový počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál. V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, hotel účtuje odberateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi hotelom a odberateľom. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky odberateľa predstavuje zmluvnú pokutu, na ktorú nárok hotelu vzniká následkom porušenia zmluvných povinností zo strany objednávateľa odobrať dohodnutý počet jedál.

3.15. V prípade zrušenia procedúry v deň objednaného termínu menej ako 2 hodiny pred konaním procedúry sa odberateľovi účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny objednanej procedúry. Uvedený storno poplatok vo výške 100% sa hosťovi účtuje aj v prípade, že sa hosť na objednanú procedúru nedostaví. V prípade zrušenia objednanej procedúry v deň objednaného termínu viac ako 2 hodiny pred konaním procedúry sa účtuje odberateľovi storno poplatok vo výške 30 % z ceny objednanej procedúry. Pri skupinovej rezervácii (2 a viac osôb) sa účtuje storno poplatok vo výške 100% v prípade zrušenia procedúry v deň objednaného termínu.

3.16. V prípade pandémie hotel poskytuje na pobytové balíčky špeciálne podmienky. V prípade obmedzenia prevádzky z dôvodu pandémie, umožní presunúť pobyt všetkým klientom ktorý si pobyt zakúpili a boli nariadením vlády o obmedzení prevádzky hotela postihnutý na ďalší rok s garantovanou cenou. V prípade že ste ovplyvnený ako jednotlivec pandémiou a máte potvrdenie o hospitalizácií, alebo nariadení povinnej štátnej karantény máte právo 1x presunúť termín vášho pobytu, zmenu termínu musíte oznámiť minimálne 7 dní pred nástupom na pobyt. V prípade obmedzenia prevádzky z dôvodu pandémie je záloha vratná vo forme darčekového poukazu na služby hotela s platnosťou do 31.12.2023

Príklad 1: Ak máte zakúpený pobyt na júl 2021 v hodnote 289 € a z dôvodu pandémie ste ho museli presunúť na 2022 a vyberiete si opäť júlový termín cena zostáva rovnaká 289 €. A to aj v prípade že aktualne cenníkové ceny budú vyššie, nedoplácate nič. V prípade že sa rozhodnete pre lacnejší pobyt v rovnakej dĺžke na rozdiel v sume vám bude vystavený voucher s kreditom ktorý môžete uplatniť pri checkoute na prípadného zaplatenie účtu za služby nad rámec pobytu. 

Príklad 2: Máte zakúpený pobyt na máj 2021 ktorého cena je 209 € na dve noci, z dôvodu karantény kvôli pandémií nemôžete nastúpiť. Rozhodnete sa ale pre júlový termín v roku 2022/2023. Hotel vám garantuje doplatenie rozdielu ceny z roku 2021 za júlový termín. V tomto prípade by to bolo 80 €. 

4. Poskytované služby

4.1. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 15.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hotel je povinný hosťa ubytovať najneskôr do 18.00 hod.

4.2. V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu, je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do 22.00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi.

4.3. Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou, je potrebné sa z jeho strany ubytovať do 18.00 hod., pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod., hotel môže voľne disponovať kapacitou rezervovanou pre hosťa.

4.4. Ak sa hosť ubytuje pred 6.00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše.

4.5. Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 11.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11.00 hod., je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

4.6. V prípade, ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis maior ubytovanie hosťovi neposkytne, je hotel povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela.

4.7. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než ktoré bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4.8. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému zo zamestnancov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade hotel odporúča využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe, avšak prednostne na recepcii hotela.

4.9. Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej objednávke. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu od 18.00 hod.

4.10. V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Ak nie je vopred písomne dohodnuté inak, konzumovanie vlastných potravín a nápojov sa pokladá za podstatné porušenie zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel okamžite ukončiť s hosťom zmluvný vzťah (odstúpiť od zmluvy) bez nároku na refundáciu zo strany hosťa.

4.11. V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov, prístrojov určených na osobnú hygienu a podobne.

4.12. Room service sa spoplatňuje 30% prirážkou k cenníkovým cenám.

4.13. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase vedenia hotela. Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samé v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom alebo iným zvieraťom.

4.14. Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.

4.15. Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku pomoc. Hotel je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky hotela súvisiace s ošetrením hosťa.

4.16. Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti aleboplatobnou kartou.

4.17. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

4.18. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

4.19. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do hotela.

4.20. Hotel je oprávnený pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak:
▪ hosť úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,
▪ obťažuje svojím správaním ostatných hostí,
▪ zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,
▪ z dôvodu vyššej moci.

4.21. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.

4.22. Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby
podľa hygienických predpisov.

4.23. Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru hotela, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie majetku hotela, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky hotela vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

4.24. Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

5. Registrácia

5.1 Registrácia vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko odberateľa služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu odberateľa, e-mailový kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade podnikateľa alebo inej právnickej osoby fakturačné údaje.

5.2 Svojou rezerváciou prostredníctvom emailu, alebo online zaškrtnutím súhlasného okienka v registračnom formulári vyjadruje odberateľ súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

5.3 Vstup do Wellness & Spa je povolený pre hostí od 12 rokov, z kapacitných dôvodov je nevyhnutné služby rezervovať vopred telefonicky na čísle +421 47 333 71 03 alebo e-mailom na adrese recepcia@miraj.sk.

5.4 Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb.

6. Registrácia Darčekový poukaz

6.1 Darčekový poukaz je možné zakúpiť osobne na wellness recepcii alebo online na www.mirajresort.sk.

6.1.1 Registrácia vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko odberateľa služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu odberateľa, e-mailový kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade podnikateľa alebo inej právnickej osoby fakturačné údaje.

6.2 Darčekový poukaz je možné zakúpiť s ľubovoľnou nominálnou hodnotou, avšak minimálna výška zakúpeného kreditu darčekového poukazu je 50,00 €.

6.3 Svojím podpisom v registračnom formulári vyjadruje odberateľ súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

6.4 Platnosť darčekového poukazu je jeden rok od dátumu zakúpenia. Platnosť nie je možné predĺžiť.

6.5 Čerpanie zľavy pri platbe darčekovým poukazom nie je možné.

6.6 Darčekový poukaz je prenosný a môže ním platiť aktuálny držiteľ poukazu.

6.7 Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.

6.8 Darčekový poukaz je možné zakúpiť pre služby poskytované prevádzkovateľom v jednotlivých
strediskách prevádzkovateľa, vo Wellness & Spa, Reštaurácií a Lobby bare, Morskom Kúpalisku, za ceny uvedené v platnom cenníku ku dňu využitia služby.

6.9 Darčekový poukaz platí len počas otváracích hodín pre verejnosť – Pondelok-Piatok, od 09:00 – 21:00 h. (mimo prázdnin, sviatkov).

6.10 Pri kúpe Darčekovej poukážky online bude odberateľovi zaslané potvrdenie na jeho e-mail, ktoré je následne potrebné na recepcii vymeniť za Darčekový poukaz s kreditom v zakúpenej výške.

7. Vstupenka na podujatie

7.1. Vstupenku je možné zakúpiť na hlavnej recepcii hotela alebo online na www.mirajresort.sk.

7.1.1 Registrácia za účelom kúpy Vstupenky vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko odberateľa služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailový kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade podnikateľa alebo inej právnickej osoby fakturačné údaje.

7.2 Svojím podpisom v registračnom formulári vyjadruje odberateľ súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov a súhlas a svoju viazanosť s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

7.3. PODUJATIE; Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), na ktoré hotel predáva vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva hotel ako usporiadateľ. Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený v priestoroch hotela a na internetovej stránke www.mirajresort.sk.

7.4. VSTUPENKA; Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Vstupenka je vo forme klasickej papierovej / tyvekovej vstupenky/ náramku predávanej v hoteli. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie.

7.5. MAJITEĽ VSTUPENKY; Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku, alebo ktorá Vstupenku oprávnene drží vo svojej dispozícii. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť hotelom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

7.6. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia, ktoré mali byť poskytnuté na základe zakúpenej
Vstupenky, môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a podobne. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je hotel povinný prostredníctvom internetovej stránky www.mirajresort.sk informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu akýchkoľvek iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a podobne).

7.7. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak hotel neurčí inak, sa finančné
prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom hotelom, vracajú spravidla do piatich pracovných dní po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí hotel a oznámi Majiteľom vstupeniek oznamom v priestoroch hotela a prostredníctvom internetovej stránky www.mirajresort.sk.

7.8. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia hotelom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí hotel a oznámi Majiteľom vstupeniek oznamom v priestoroch hotela a prostredníctvom internetovej stránky www.mirajresort.sk.

7.9. Hotel nenesie zodpovednosť:

7.9.1. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek, pokiaľ ich hotel poskytol na prepravu včas,

7.9.2. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas,

7.9.3. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na hlavnej recepcii hotela a tým oneskorený príchod na Podujatie,

7.9.4. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky,

7.9.5. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie,

7.9.6. za neskontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na hlavnej recepcii hotela Majiteľom vstupenky,

7.9.7. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek.

7.10. Stratu, krádež alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť hotelu zaslaním e-mailovej správy na adresu recepcia@miraj.sk alebo zaslaním písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Agro Rátka - S, s.r.o., Masarykova 30, 984 01 Lučenec.

7.11. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.mirajresort.sk.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

8.2. Odberateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku hotela zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú odberateľ u hotela objednal.

9. Iné sankcie a pokuty

9.1. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako:
• zákaz fajčenia v priestoroch hotela
• spustenie dymovej clony pri akciách
• používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela môže byť zo strany hotela príslušnej osobe vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000,00 Eur.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv. Bližšie sú práva odberateľa vo vzťahu k ochrane osobných údajov uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov prístupnom na stránke www.mirajresort.sk.

V Lučenci 31. 01. 2020

TOP