×

Kontakt:

Miraj Resort
Opatová III/640
984 01 Lučenec

Tel.: +421 47 333 71 03
Email: recepcia@miraj.sk
GPS: N: 48.3405567 E: 19.6862451

FORGOT YOUR DETAILS?

Obchodné podmienky Miraj resort
 (platné od 01.09.2017)
 
Stornopoplatky
Stornopoplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.
 Sezóna sa rozumie obdobie v roku počas letných prázdnin mesiace júl a august.
I. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (v prípade ubytovania:
objednanie 1 až 9 izieb vrátane):
1. V prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:
- 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.
- 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.
 
2. Bez stornopoplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 14 dní pred dňom ich prvého plnenia.
 
II. Stornovanie skupinových objednávok (v prípade ubytovania: objednanie 10 a viac izieb):
1. V prípade zrušenia skupinovej objednávky alebo jej časti:
- 1 až 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb
alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.
- 15-30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je stornopoplatok vo výške 70 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.
2. V prípade zrušenia skupinovej objednávky viac ako 30 dní pred jej uskutočnením sa stornopoplatok neuplatňuje. Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.
Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: recepcia@miraj.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby,s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.
3. Stornopormienky pre pobytové balíčky sa riadia osobitými podmienkami:
Dovolenka v raji 30 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 100 % zo zálohy z objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie (email). 
Platobné podmienky
I. Rezervácie ubytovania (v prípade jednej rezervácie do 10 izieb):
zálohová platba 14 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN- SK81 1100 0000 0026 2203 6795, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).
 
II. Rezervácie skupinových objednávok (v prípade jednej rezervácie 10 a viac izieb):
zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt na základe vystavenej zálohovej faktúry (resp. 
potvrdenia rezervácie) vo výške 60 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb.
 
III. Rezervácie v osobitných prípadoch (pobyt „Silvester“ a pobyt „Veľká noc“):
zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na
základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN- SK81 1100 0000 0026 2203 6795, VS: číslo rezervácie (prípadne číslozálohovej faktúry).
 
V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie/objednávky nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených Platobných podmienok I.,II a III., má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby odstúpili. To isté platí aj v prípade, že objednávateľ nezačne využívať rezervované/objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod. alebo inom dohodnutom čase. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté horeuvedené Stornopoplatky.
 
Platba darčekovým poukazom: Hosť môže služby uhradiť aj originál darčekovým poukazom vydaným na takýto účel poskytovateľom služieb. Takýto Darčekový poukaz je hosť povinný predložiť ako platidlo u poskytovateľa služieb najneskôr pri nástupe na pobyt, inak sa na takýto poukaz pri platbe neprihliada.
TOP Virtuálna prehliadka